(22) 211 16 61

Mediacja to dobrowolny i poufny proces prowadzący do polubownego zakończenia sporu. To szansa na wspólne wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia oraz rozwiązanie konfliktu w sposób trwały i akceptowalny przez każdą ze stron. Uczestnicy mediacji zachowują pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami, które ich dotyczą, samodzielnie decydują o warunkach porozumienia i losie spraw, które są dla nich ważne. Mediacja zakończona porozumieniem lub ugodą pozwala uniknąć długotrwałego postępowania sądowego lub zakończyć trwający już proces, a tym samym uniknąć stresu i negatywnych emocji związanych z  występowaniem w sądzie.

Udział w mediacji może okazać się korzystny dla jej uczestników nawet wtedy, gdy strony nie dojdą do porozumienia. Uświadomienie sobie dzięki wspólnej rozmowie wzajemnie niezaspokojonych lub zagrożonych potrzeb oraz określenie kwestii spornych pomaga  podjęciu właściwych w danej sytuacji decyzji.

 

Mediacja może być przeprowadzona we wszystkich sprawach konfliktowych i sporach (sądowych i pozasądowych) –  rodzinnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy, gospodarczych oraz karnych, gdy strony są gotowe podjąć rozmowy w celu osiągnięcia porozumienia, przy pomocy i wsparciu  trzeciej – bezstronnej i neutralnej osoby.

 

W  sprawach rodzinnych mediacja ma zastosowanie m.in. w sporach pomiędzy:

 • małżonkami/ partnerami
 • rodzicami a dziećmi
 • rodzeństwem
 • dziadkami a wnukami
 • w sytuacjach kryzysowych
 • w sprawach o rozwód czy separację.  

 

Przedmiotem mediacji rodzinnej mogą być kwestie dotyczące n.p.:

 • wzajemnych relacji
 • podziału obowiązków
 • zaspokojenia potrzeb rodziny
 • zasad wspólnego zamieszkiwania
 • opieki nad chorym/ niepełnosprawnym członkiem rodziny
 • wykonywania władzy rodzicielskiej
 • utrzymywania kontaktów z dziećmi
 • alimentów,
 • spraw finansowych, majątkowych czy własnościowych.

               

W sprawach cywilnych, mediacja może być przeprowadzona w każdej sprawie, w której dopuszczalne jest zawarcie ugody.  Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej,  a ugoda, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.


Projekt i wykonanie DUX Promotion
Akademia Psyche Facebook
Akademia Psyche Google+
Akademia Psyche Twitter